Կոմիտաս (1869-1935)

 Սուրբ Պատարագ

 1. Խորհուրդ խորհին
 2. Ընտրեալ դ յԱստուծոյ
 3. Յայս յարկ
 4. Բարեխօսութեամբ մօր քո
 5. Միաշաբաթ
 6. Գովեա Երուսաղէմ
 7. Երեքսրբեանն
 8. Քարոզ
 9. Հանգանակ Հաւատո
 10. Մարմին Տէրունական
 11. Ով է երպէս
 12. Քրիստոս ի մէջ մեր
 13. Ահիւ կացցուք
 14. Սուրբ, սուրբ
 15. Հայր երկնաւոր
 16. Յամենայնի
 17. Որդի Աստուծոյ
 18. Հոգի Աստուծոյ
 19. Յիշատակութիւն
 20. Գոհութիւն
 21. Քարոզ
 22. Աղօթք Տէրունական
 23. Միայն Սուրբ
 24. Ամէն: Հայր Սուրբ
 25. Տէր, ողորմեա
 26. Քրիստոս Պատարագեալ
 27. Լցաք ի բարութեանց քոց
 28. Գոհանամք
 29. Եղիցի անուն Տեառն

Հայր մեր

Սուրբ, սուրբ

Ալէլուիա. Լերինք

Ով զարմանալի

Այսօր ձայնն հայրական

Էջ Միածինն ի Հօրէ

Ամէն: Հայր սուրբ (տարբերակ)

Աշխարհ յամենայն

Աստուածածին երկնային

Յիշեսցուք ի գիշերի

 

Ոտնլուայի շարք

 ա. Այսօր կանգնեցավ

 բ. Այս խորհուրդ լցաւ

 գ. Տէր, Քոյին

 դ. Ահա ազատեա

 ե. Սիրտ իմ սասանի

 

Այսօր տօն է ծննդեան

Նորահրաշ պսակաւոր

Անձինք նուիրեալք

Սուրբ ես, Տէր

Յօգնութիւն մեզ ժամանեա կարող Տէր

Սիրոյ քո հուր

Որ յանէից ստեղծեր

Ճանապարհ և ճշմարտութիւն

Լոյս զուարթ

Լոյս փառաց

Հարեւելից

Արևագալի շարականներ

Կանոն ծննդեան առաջին աւուր

Կանոն աւետեաց Սբ. Աստուածածնին